ព័ត៍មានផ្ទាល់ខ្លួន / Information
ព័ត៌មានអ្នកទទួលផល / Beneficiary
* តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវា កម្មវីង លោកអ្នកយល់ព្រមអនុញ្ញាតអោយធនាគារឯកទេសវីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត ប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដែលបានផ្តល់អោយយើងខ្ញុំ ក្នុងគោលបំណងសមស្របផ្សេងៗ។
By using Wing Service, you hereby consent that some of your personal information provided can be used by Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank for any appropriate purpose.

* សម្រាប់តែអតិថិជនដែលផ្ញើប្រាក់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកកម្ពុជាតាមរយៈដៃគូរសហការរបស់វីងទៅកាន់គណនីវីងរបស់អ្នកទទួលដែលមានសិទ្ធិស្នើសុំការធានា។
Only for customer who send money from South Korea to Wing Account receiver will be eligible to apply for the insurance.