ព័ត៍មានផ្ទាល់ខ្លួន / Information
* សូមបំពេញព័ត៍មានខាងលើនេះដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំព្រមទាំងទទួលបានកាដូដ៏ស្រស់ស្អាតភ្លាមៗ!
តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មវីងលោកអ្នកយល់ព្រមអនុញ្ញាត្តិអោយធនាគារឯកទេសវីង(ខេមបូឌា)លីមីធីតប្រើប្រាស់នូវព័ត៍មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​​​របស់អ្នកដែលបានផ្តល់ឲ្យយើងខ្ញុំក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលផ្សេងៗ។ សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមអំពីធានារ៉ាប់រង សូមទៅកាន់តំណភ្ជាប់

(Official website) https://www.manulife.com.kh/

(Facebook Page) https://wwww.facebook.com/ManulifeKH/